Je privacy is belangrijk voor ons. Het is BizzDom’s beleid om je privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk van je verzamelen via onze website, https://www.businessroadmaps.biz, en andere sites de we bezitten en beheren.

1.Informatie die we verzamelen

Log gegevens

Wanneer je onze website bezoekt, registreren onze servers mogelijk automatisch de standaardgegevens die je internetbrowser aanlevert. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het Internet Protocol (IP) adres van je toestel, je browser type en versie, de pagina’s die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je op elke pagina besteedt en andere details.

Device data

We verzamelen mogelijk ook gegevens over het toestel waarmee je onze site bezoekt. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: het type toestel, besturingssysteem, unieke apparaat-ID’s, toestel instellingen en locatiegegevens. Wat we precies verzamelen kan afhankelijk zijn van de individuele instellingen van je toestel en software. We raden je aan om het beleid van de fabrikant(en) van je toestel en software te controleren om na te gaan welke informatie zij precies beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie

We vragen je mogelijk om je persoonlijke informatie, zoals:

 • Naam
 • E-mail
 • Sociale media profiel(en)
 • Telefoon/mobiele nummer
 • Betaalinformatie

2. Juridische grondslagen voor verwerking

We zullen je persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over je als we hiervoor een wettelijke basis hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die je gebruikt en hoe je ze gebruikt, wat betekent dat we je informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan je een van de ondergetekenden bent, of om stappen te ondernemen op jouw verzoek alvorens een dergelijk contract af te sluiten (bijvoorbeeld wanneer we een dienst verlenen op jouw verzoek);
 • dit voldoet aan een gerechtvaardigd belang (dat niet in strijd is met jouw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals onderzoek en ontwikkeling, het op de markt brengen en promoten van onze diensten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen voor een specifiek doel (zoals bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief); of
 • in het geval dat we een juridische verplichting hebben om je gegevens te verwerken.

Wanneer je instemt met ons gebruik van informatie die we over je verzameld hebben voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden).

We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Hoewel we de informatie bewaren, zullen we deze binnen commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat geen methode absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen we je persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor onderstaande doeleinden. Persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met deze doeleinden:

 • om je in staat te stellen je gebruikservaring met onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om je in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale media netwerken;
 • om contact met je op te nemen en met je te communiceren;
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden; en
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief voor het beheren en verbeteren van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale media netwerken.

4. Delen van persoonlijke informatie met derden

We delen mogelijk informatie met:

 • derden om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyse, foutregistratie, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers, aanbieders van marketing of reclame, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt waar wij of onze partners, samenwerkende ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. Door ons je persoonlijke gegevens te verstrekken, stem je in met de overdracht van je gegevens aan deze buitenlandse derde partijen.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd op gepaste wijze, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overdragen, erken je dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke gegevensbeschermingswetten als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico’s als een dergelijke derde partij zich bezighoudt met een handeling of praktijk die in strijd zou zijn met de privacywetten in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat je mogelijk geen verhaal kunt halen onder de privacywetten van ons rechtsgebied.

6. Je rechten en controle over je persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming: Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stem je ermee in dat wij je persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacy beleid. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming hebben van je ouder(s) of wettelijke voogd om onze website te bezoeken, gebruiken, en om ons je persoonlijke informatie te verstrekken. Deze toestemming moet je kunnen garanderen voor zover dit juridisch mogelijk is. Je hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als je dat niet doet, kan dit van invloed zijn op je gebruik van deze website of de producten en/of diensten die op of via deze website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over je ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Als je een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaar en garandeer je dat je de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: Je kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van je persoonlijke gegevens te beperken. Als je eerder hebt ingestemd met het gebruik van je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, kun je op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als je ons vraagt ​​om de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken te beperken, laten we je weten welke invloed de beperking heeft op je toegang van onze website of producten en diensten.

Toegang en overdraagbaarheid van gegevens: Je kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over je bewaren. Je kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die we over je hebben. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. Je kunt te allen tijde verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over je bewaren, wissen. Je kunt ook vragen dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: Als je denkt dat bepaalde informatie die we over je hebben mogelijk onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om de informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Melding van datalekken: We zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elk mogelijk datalek.

Klachten: Als je van mening bent dat we een relevante gegevensbeschermingswet hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende schending. We zullen je klacht onmiddellijk onderzoeken en schriftelijk reageren, met daarin de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om je klacht te behandelen. Je hebt ook het recht om in verband met je klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.

Afmelden: Om je uit te schrijven van onze e-maildatabase of om je af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kun je contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens of je afmelden met behulp van de uitschijf-functie die in de communicatie wordt geboden.

7. Cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over jou en je activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje digitale informatie die onze website op je computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat we kunnen begrijpen hoe je onze site gebruikt. Dit helpt ons om je van inhoud te voorzien op basis van door jou opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onderdelen van ons bedrijf worden verworven door derden, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, worden de opgeslagen gegevens mogelijk doorgegeven aan de partij die ons overneemt. Je erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons verwerven je persoonlijke gegevens kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. Grenzen van ons beleidy

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and policies of those sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy practices.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen oordeel kunnen we ons privacy beleid wijzigen om zo goed mogelijk te blijven aansluiten bij de huidige aanvaardbare praktijken. We zullen via onze site alle redelijke stappen ondernemen om gebruikers op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Je gebruik van deze site na enige wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld door een wettelijke basis te wijzigen waarop we je persoonlijke gegevens verwerken, zullen we je vragen opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacy beleid.

BizzDom Gegevensbeheerder
Jean-Paul Urlings
jpu@bizzdom.biz

Dit beleid is van kracht vanaf 27 september 2020.